Persoonlijk advies

Specialisten in maatwerk

Klantenbeoordeling 5/5

 0,00
0
ALFINITY

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1.1 Alfinity BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Parallelstraat 76, 6436BS te Amstenrade, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84431261, BTW nummer: NL863208344B01.
1.2 Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Alfinity BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
1.3 Consument: een koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Overeenkomst: iedere tussen Alfinity BV en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Alfinity BV zich jegens de koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van producten.
1.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Alfinity BV en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Alfinity BV en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Alfinity BV geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens Alfinity BV op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst met Alfinity BV sluit. 1.6 Producten: de in het kader van de overeenkomst door Alfinity BV aan de koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificaties van de koper vervaardigde plantenbakken, brievenbussen, waterelementen, muren en trappen, haarden, kookelementen, vuurelementen, vuurschalen, spiegels, montagemateriaal en/of aanverwante artikelen.
1.7 Website: www.alfinity.eu
1.8 Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld

Artikel 2 | algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alfinity BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.2 De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoal middels de door de koper aanvaarde offerte van Alfinity BV. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijenuitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 | aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Elk aan de koper gericht aanbod van Alfinity BV is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Alfinity BV kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, na de aanvaarding daarvan door de koper.
3.2 De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Alfinity BV dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Alfinity BV nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Alfinity BV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alfinity BV anders aangeeft.
3.5 Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4 | recht van ontbinding van consumenten b ij overeenkomsten op afstand

4.1 Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4.2 De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
         4.2.a. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Aldus geldt dat in geval ten aanzien van de vervaardiging van de producten van enig maatwerk in opdracht van de koper sprake is, zoals bedoeld in artikel 5, het recht van ontbinding is uitgesloten;
         4.2.b. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten of geen toepassing vindt.
4.3 De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Alfinity BV aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Alfinity BV. Zo spoedig mogelijk nadat Alfinity BV in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Alfinity BV de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
4.4 Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 
4.5 Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Alfinity BV retourneren.
4.6 De consument is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Alfinity BV is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betaling.
4.7 Terug levering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
4.8 Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
4.9 Alfinity BV zal de reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Alfinity BV zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Alfinity BV niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Alfinity BV aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. 

Artikel 5 | maatwerkorders

5.1 In geval de bestelling in enige mate volgens specificaties van de koper wordt vervaardigd (hierna: “maatwerkorder”), zoals in geval van het in opdracht van de koper vervaardigen van een product volgens een door de koper aangeleverde afbeelding, of het verkleinen, vergroten of anderszins aanpassen van een product uit het standaardassortiment van Alfinity BV, staat de koper ervoor in dat hij alle gevraagde gegevens die voor de uitvoering van de betreffende maatwerkorder relevant zijn, volledig en op de daartoe door Alfinity BV aangegeven wijze, aan Alfinity BV verstrekt.
5.2 Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de koper opgegeven/verstrekte specificaties en eventuele naderhand tussen partijen vastgelegde afspraken ter zake. De koper staat in voor de juistheid van de door hem aan Alfinity BV aangeleverde specificaties. Alfinity BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij bij het vervaardigen van een maatwerkorder is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
5.3 Indien de koper ter uitvoering van een maatwerkorder aan Alfinity BV goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, verklaart de koper dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Alfinity BV in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan. 

Artikel 6 | levering van de producten

6.1 De levering van de producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging van de producten, geschiedt dit op het door de koper opgegeven afleveradres. In geval de koper geen afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
6.2 Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat, onverminderd het bepaalde in lid 5, over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
6.3 Alfinity BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval orders in gedeelten worden geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
6.4 Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 7.2 nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Alfinity BV verschuldigde bedragen te voldoen.
6.5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, is Alfinity BV gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Alfinity BV verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-in ontvangstname door de koper, te maken extra kosten, zoals extra vracht-/afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de koper. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen. 

Artikel 7 | leveringstermijnen

7.1 Alle leveringstermijnen waartoe Alfinity BV zich jegens de koper heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Alfinity BV mogelijk mede afhankelijk van de koper of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Alfinity BV toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Alfinity BV opgeschort voor de duur van de overmacht situatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
7.2 Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Alfinity BV toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Alfinity BV niet eerder in dan nadat de koper Alfinity BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Alfinity BV na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
7.3 Verzuim van Alfinity BV als gevolg van een aan Alfinity BV toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de koper recht op ontbinding van de overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 8 | onderzoek, klachten en garantie

8.1 Alfinity BV staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden. Voor het overige is elke vorm van garantie uitgesloten, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Alfinity BV kunnen doen gelden. 
8.2 De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Alfinity BV. Indien de producten evenwel zijn geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de koper en Alfinity BV, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de koper de producten heeft meegenomen.
8.3 Indien de koper niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Alfinity BV uit een dergelijke klacht van de koper geen enkele verplichting voort.
8.4 Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
8.5  Ook indien de koper tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
8.6 Elke aanspraak van de koper in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Alfinity BV toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Alfinity BV, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten. 
8.7 Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfinity BV worden geretourneerd.

Artikel 9 | overmacht

9.1 Alfinity BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
9.2 Alfinity BV heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Alfinity BV zijn verbintenis had moeten nakomen. 
9.3 Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
9.4 Indien Alfinity BV bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk te leveren gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
9.5 Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10 | opschorting en ontbinding

10.1 Alfinity BV is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Alfinity BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de koper schriftelijk door Alfinity BV in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de koper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
10.2 Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Alfinity BV gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
10.3 De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Alfinity BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
10.4 De koper is verplicht de schade die Alfinity BV ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
10.5 Indien Alfinity BV de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar. 

Artikel 11 | prijzen en betalingen

11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Alfinity BV vermelde prijzen exclusief btw en, in geval van bezorging, exclusief bezorgkosten. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt evenwel de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten. 
11.2 Alfinity BV behoudt zich het recht voor om bij de vervaardiging van de producten in gepaste omvang en op een gepaste plaats en wijze, zijn bedrijfslogo daarin te snijden, tenzij vooraf anders afgesproken.
11.3 Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen, inkoopprijzen, materiaal en vrachtkosten, is Alfinity BV gerechtigd deze prijsstijgingen aan de koper door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Alfinity BV alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden, geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
11.4 Alfinity BV is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de koper aan Alfinity BV verschuldigde te vorderen. In geval van een consumentenkoop zal Alfinity BV de consument echter niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Zolang de koper jegens Alfinity BV in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende (vooruit)betalingsverplichting jegens Alfinity BV, is Alfinity BV niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven.
11.5 Betaling dient te geschieden op (een van) de door Alfinity BV aangewezen wijze(n) en binnen de door Alfinity BV vermelde of aangezegde termijn. 
11.6 Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.
11.7 Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn alle vorderingen van Alfinity BV op de koper, onmiddellijk opeisbaar.
11.8 Alfinity BV is gerechtigd om de aan de koper toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
11.9 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument. 
11.10 Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper aan Alfinity BV verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper. 

Artikel 12 | aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is Alfinity BV na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor eventuele gebreken daarvan.
12.2 De producten kunnen scherpe delen bevatten. Alfinity BV is niet aansprakelijk voor verwondingen of andersoortig letsel ontstaan als gevolg van het onveilig omgaan met de producten. De koper vrijwaart Alfinity BV ter zake van alle aanspraken van derden.
12.3 Inherent aan producten gemaakt van cortenstaal is dat daarvan enige tijd na de levering roestwater kan afkomen. Op de website is vermeld hoe het roestproces verloopt en wat de koper/eindgebruiker in het werk kan stellen om onnodige schade als gevolg van het roestwater kan voorkomen. Elke aansprakelijkheid van Alfinity BV voor schade als gevolg van het ontstaan van roest(water) is uitgesloten. 
12.4 Alfinity BV kan niet instaan voor de geschiktheid van de producten voor de door de koper/eindgebruiker gewenste gebruikstoepassing, behoudens voor zover Alfinity BV uitdrukkelijk heeft verklaard dat de producten daarvoor geschikt zijn. Met name indien de producten volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd, kan het voorkomen dat de producten ongeschikt zijn voor de gewenste gebruikstoepassing, bijvoorbeeld omdat een paneel voorzien van een door de koper gewenste hoeveelheid uitsnijdingen, te zwak blijkt om als hekwerk of schutting te dienen. Elke aansprakelijkheid van Alfinity BV ter zake is uitgesloten en de koper vrijwaart Alfinity BV van alle aanspraken van derden ter zake.
12.5 Alfinity BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Alfinity BV is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7 van dit artikel, jegens de koper slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de koper lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Alfinity BV in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
         12.5.a de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 
         12.5.b de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alfinity BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Alfinity BV toegerekend kunnen worden;
         12.5.c redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
12.6 Mocht Alfinity BV jegens de koper aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Alfinity BV, indien mogelijk, te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De koper dient Alfinity BV hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Alfinity BV ter zake vervalt. 
12.7 De aansprakelijkheid van Alfinity BV is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Alfinity BV betrekking heeft. In geval de schade waarvoor Alfinity BV ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk is, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde van de overeenkomst, zal zijn aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Alfinity BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Alfinity BV dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
12.8 Het eventuele recht van de koper op vergoeding van schade ontstaat pas indien de koper na het ontstaan ervan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan Alfinity BV heeft gemeld.
12.9 De koper vrijwaart Alfinity BV van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Alfinity BV toerekenbaar is.
12.10 In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
12.11 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Alfinity BV. 

Artikel 13 | eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van Alfinity BV totdat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
13.2 Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Alfinity BV te bewaren.
13.4 Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Alfinity BV rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Alfinity BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
13.5 Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
13.6 De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Alfinity BV of door Alfinity BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De koper dient Alfinity BV op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de koper daarmee in verzuim is en zonder dat Alfinity BV de koper daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Alfinity BV staande redelijke kosten, komen voor rekening van de koper. 
13.7 Als de koper, nadat de producten door Alfinity BV aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 14 | algemeen klachtbeleid

14.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Alfinity BV dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd na ontstaan van de gronden tot de klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Alfinity BV.
14.2 Bij Alfinity BV ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
14.3 Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform. 

Artikel 15 | bijzondere bepalingen ten aanzien van wederverkopers

15.1 In geval de door Alfinity BV te leveren producten voor wederverkoop door de koper zijn bestemd, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten. 
15.2 Elke samenwerking tussen Alfinity BV en de koper die als wederverkoper optreedt is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Alfinity BV is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen. 
15.3 De wederverkoper is verplicht om de door Alfinity BV gehanteerde merknaam en -tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de koper niet toegestaan enige merknaam of enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of enige eigen merknaam aan de producten te verbinden of om eigen merktekens op de producten aan te brengen.

Artikel 16 | intellectuele eigendom

16.1 Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Alfinity BV. Alfinity BV behoudt zich dan ook alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteurs- en modelrecht mede begrepen, voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hem gevoerde handelsnaam en merknaam en op de website weergegeven beeldmaterialen en andere content.
16.2 Het is de koper verboden de goederen als bedoeld in lid 1 te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
16.3 Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de koper tot vergoeding van de schade die Alfinity BV dientengevolge lijdt. Voorts is Alfinity BV gerechtigd om onmiddellijke ongedaan making van de inbreuk te vorderen.

Artikel 17 | slotbepalingen

17.1 Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
17.3 Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Alfinity BV aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Persoonlijk advies

Geïnteresseerd geraakt in een van onze producten? Graag kijken wij samen met jou naar de mogelijkheden, of het nu gaat om één product of een complete (tuin)inrichting, wij geven je graag advies.
0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar de winkel
   Calculate Verzending
   Verzilver coupon